سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف5
نام مهدي
نام خانوادگیرضايي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیدانشیار
تلفن داخلی119
سمتمعاون فرهنگی و اجتماعی
CVCV
عکس