يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف19
نام مهدي
نام خانوادگیرضايي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیدانشیار
تلفن داخلی119
سمتمعاون فرهنگی و اجتماعی
CVCV
عکس