يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف31
نامزيبا
نام خانوادگیقلاوندي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس