سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف6
نامزيبا
نام خانوادگیقلاوندي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش زبان و ادبیات فارسی
CVCV
عکس