دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف6
نامزيبا
نام خانوادگیقلاوندي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش زبان و ادبیات فارسی
CVCV
عکس