يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف21
نام محسن
نام خانوادگیشعبانيان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی146
سمترئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
CVCV
عکس