دوشنبه ، 23 مهر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف8
نام محسن
نام خانوادگیشعبانيان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی146
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس