پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف8
نام محسن
نام خانوادگیشعبانيان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی146
سمترئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
CVCV
عکس