دوشنبه ، 23 مهر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف9
نام حميد رضا
نام خانوادگیقوهستاني
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش علوم مهندسی
CVCV
عکس