يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف32
نام حميد رضا
نام خانوادگیقوهستاني
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس