سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف9
نام حميد رضا
نام خانوادگیقوهستاني
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس