پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف10
ناممرضيه
نام خانوادگیصادق زاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس