پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف10
ناممرضيه
نام خانوادگیصادق زاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمت 
CVCV
عکس