دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف10
ناممرضيه
نام خانوادگیصادق زاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمت 
CVCV
عکس