يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف22
ناممرضيه
نام خانوادگیصادق زاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
CVCV
عکس