يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف26
نامعليرضا
نام خانوادگیعظيم پور
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس