دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف11
نامعليرضا
نام خانوادگیعظيم پور
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش روانشناسی، سرپرست مرکز مشاوره
CVCV
عکس