سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف11
نامعليرضا
نام خانوادگیعظيم پور
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس