دوشنبه ، 23 مهر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف11
نامعليرضا
نام خانوادگیعظيم پور
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
CVCV
عکس