سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف12
نامآرزو
نام خانوادگیآريا شکوه
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس