دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف12
نامخانم آرزو
نام خانوادگیآريا شکوه
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتهیات علمی
CVCV
عکس