پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف12
نامخانم آرزو
نام خانوادگیآريا شکوه
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتهیات علمی
CVCV
عکس