پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف13
نامرسول
نام خانوادگیبلاغي
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتهیات علمی، سرپرست بخش شهرسازی
CVCV
عکس