سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف39
نامعلیرضا
نام خانوادگیراستی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی168
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس