چهارشنبه ، 24 مرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف14
نامعلي
نام خانوادگیمجيدي نيا
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی157
سمتمعاون آموزشی و پژوهشی
CVCV
عکس