يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف35
نامعلي
نام خانوادگیمجيدي نيا
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی157
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس