دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف15
نامعلي
نام خانوادگیمجيدي نيا
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی157
سمتمعاون آموزشی و پژوهشی
CVCV
عکس