سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف15
نامعلي
نام خانوادگیمجيدي نيا
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی157
سمتمعاون آموزشی و پژوهشی
CVCV
عکس