پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف14
نامعلي
نام خانوادگیمجيدي نيا
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی157
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس