سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف15
نام امير احمد
نام خانوادگینيري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی145
سمتمدیر پژوهشی و رئیس بخش علوم کامپیوتر
CVCV
عکس