دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف16
نام امير احمد
نام خانوادگینيري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتمدیر پژوهشی و رئیس بخش علوم کامپیوتر
CVCV
عکس