يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف41
نام امير احمد
نام خانوادگینيري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی145
سمتمدیر پژوهشی و رئیس بخش علوم کامپیوتر
CVCV
عکس