يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف27
نام عليرضا
نام خانوادگیعليزاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی135
سمتهیات علمی، مدیر گروه معارف
CVCV
عکس