سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف16
نام عليرضا
نام خانوادگیعليزاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی135
سمتهیات علمی، مدیر گروه معارف
CVCV
عکس