دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف17
نام عليرضا
نام خانوادگیعليزاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتهیات علمی، مدیر گروه معارف
CVCV
عکس