سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف17
نامپرهام
نام خانوادگیارجمند
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی195
سمتهیات علمی- مدیر فناوری اطلاعات
CVCV
عکس