دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف19
نام علي
نام خانوادگیبديع
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی185
سمترئیس بخش مهندسی فناوری اطلاعات
CVCV
عکس