سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف18
نام علي
نام خانوادگیبديع
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی185
سمترئیس بخش مهندسی کامیپوتر
CVCV
عکس