يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف4
نام علي
نام خانوادگیبديع
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی185
سمترئیس بخش مهندسی کامیپوتر
CVCV
عکس