سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف40
نامایمان
نام خانوادگیلرزاده
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتهیات علمی
CVCV
عکس