يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامایمان
نام خانوادگیلرزاده
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس