سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف19
نام عليرضا
نام خانوادگیدهقان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس