دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف20
نام عليرضا
نام خانوادگیدهقان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتهیأت علمی
CVCV
عکس