يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف17
نام عليرضا
نام خانوادگیدهقان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
CVCV
عکس