پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف20
نام عليرضا
نام خانوادگیدهقان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتهیأت علمی
CVCV
عکس