سه شنبه ، 20 آذر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف20
ناممهدي
نام خانوادگیعسكري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی131
سمت سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
CVCV
عکس