يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف25
ناممهدي
نام خانوادگیعسكري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی131
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس