دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف21
ناممهدي
نام خانوادگیعسكري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی131
سمت سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
CVCV
عکس