پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
لیست کارمندان
ردیفعکسنام نام خانوادگيجنسيتسمتحوزهتلفن داخلی
1حميد رضا_يزدانيمردتاسيساتاداری123
2جواد_جوکارمردادارياداری125
3خدابخش_ميرزاييمردمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست108
4فاطمه_مختاريزنکارشناس آموزشيآموزشی128
5روح ا..._بازيارمردتاسيساتاداری123
6ايمان_براتيمردانتظاماتحراست102
8ليلا_باغبان آزادزنکارشناس آموزشيآموزشی127
9آمنه_آبسالانزنرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهشی177
10حسين_ساساني پورمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی173
11عباس_باغبان آزادمردمدیر ماليمالی110
12حميد رضا_رئيسيمردکارپردازاداری142
13احمدرضا صنعتيمردمسئول روابط عمومی * کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی181
14مجتبي_جنگجومردمدیر امور اداری و پشتیبانیاداری103
15سيده مريم_موسويزنکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
16امين_انصاريمردمسئول تربیت بدنیدانشجویی 
17جهانگير_رستميمرددفتر ریاستاداری189
18غلامرضا_فرجيمردخدماتاداری185
19خداداد_زراعتيمردکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی186
20عباس_روستامردکارشناس تغذیهدانشجویی137
21علي_سپرهممردکارشناس کارگاهپژوهشی 
22مصطفي_ارجيمردماليمالی113
24محسن_جاويدي قراچهمردخدماتاداری196
25معصومه_بذرافشانزنکارشناس آموزشآموزشی و پژوهشی130
26مهدي_روحاني نسبمردانبار داراداری117
27ابراهيم_آروندمردکارشناس رفاه دانشجوییدانشجویی 
28زهرا_بازيارزنکارشناس آموزشيآموزشی132
29سيد فرهاد_موسويمردمسئول امور عمومی اداری144
30احسان اله_رفيعيان زادهمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی174
31ندا_پناهزنکارشناس کارگاهپژوهشی146
32احمد_جعفريمردامین اموالامور مالی115
33سعيد_زارع خفريمردکارشناساداری144
35سيد روح ا..._موسويمرددايره عمرانيعمرانی 
36سميه_نظريهزنادارياداری101
37داراب_موسويمردرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیاداری154
38نادر_شجاعيمردکارشناس مالیمالی114
39احد_شجاعيمردرانندهاداری170
40خسرو_خسرويانمردمدیر دايره عمرانيعمرانی 
41مريم_رجحانيزنکارشناس آموزشيآموزشی129
42زهرا_مجيديزندبيرخانهاداری140
43عبدالکريم_عباسيمردسرپرست مدیریت دانشجوییمالی104
44عليرضا_سبب سازمرددايره عمرانيعمرانی 
45مرضيه_بزميزنکارشناس آموزشيآموزشی126
46مطاهر_اژدريمردخدماتاداری196
47شاپور_زندي لکمردانتظاماتحراست169
48مصطفي_خواجه پورمردخدماتاداری125
49مريم_دهقان قلعه سيديزنکتابخانهپژوهشی194
50رحيم_شجاعيمردکارشناس ماليمالی112
51هدايت_نصيريمردانتظاماتحراست169
52امين_پلوانمردخدماتاداری 
53کاظم رشیدیمردانتظاماتحراست102
54 غلامرضا - همتیمردانتظاماتحراست102
55 مصطفی مرادیمردانتظاماتحراست102
56داوود - محمدیمردرانندهاداری 
57 علیرضا - محمدی صدرمردکارشناس کتابخانهپژوهشی 
58 مهدی - محمدی فردمردباغباناداری 
59حبیب - باغبان آزادمردخدماتاداری 
61فرزانه جمشیدیزنکارشناس بهداشتمرکز مشاوره و بهداشت 
62 ملیحه بهروزیزنکارشناس کتابخانه پژوهشی171
63فاطمه راسخی زنمسئول دفترمرکز مشاورهدانشجویی  
64حسن افشارمردکارشناس کانون های فرهنگیفرهنگی190