يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
لیست کارمندان
ردیفعکسنام نام خانوادگيجنسيتسمتحوزه
1حميد رضا_يزدانيمردتاسيساتاداری
2جواد_جوکارمردادارياداری
3خدابخش_ميرزاييمردمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست
4فاطمه_مختاريزنکارشناس آموزشيآموزشی
5روح ا..._بازيارمردتاسيساتاداری
6ايمان_براتيمردانتظاماتحراست
8ليلا_باغبان آزادزنکارشناس آموزشيآموزشی
9آمنه_آبسالانزنکارشناس کتابخانهپژوهشی
10حسين_ساساني پورمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی
11عباس_باغبان آزادمردمدیر ماليمالی
12حميد رضا_رئيسيمردکارپردازدانشجویی
13احمدرضا_صنعتيمردکارشناس سمعی و بصریفرهنگی
14مجتبي_جنگجومردرئیس اداره کارگزینی، رفاه و اموربازنشستگیاداری
15سيده مريم_موسويزنکارشناس امور دانشجوییمعاونت دانشجویی
16امين_انصاريمردمسئول تربیت بدنیدانشجویی
17 جهانگير_رستميمرددفتر ریاستاداری
18غلامرضا_فرجيمردخدماتاداری
19خداداد_زراعتيمردتدارکاتفرهنگی
20عباس_روستامردکارشناس تغذیهدانشجویی
21علي_سپرهممردکارشناس کارگاهپژوهشی
22مصطفي_ارجيمردماليمالی
24 محسن_جاويدي قراچهمردخدماتاداری
25 معصومه_بذرافشانزنکارشناس آموزشآموزشی و پژوهشی
26مهدي_روحاني نسبمردانبار داراداری
27ابراهيم_آروندمردمدیر فرهنگي وروابط عمومیفرهنگی
28زهرا_بازيارزنکارشناس آموزشيآموزشی
29سيد فرهاد_موسويمردمسئول امور عمومی اداری
30احسان اله_رفيعيان زادهمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی
31ندا_پناهزنکارشناس کارگاهپژوهشی
32احمد_جعفريمردامین اموالامور مالی
33سعيد_زارع خفريمردسرپرست مدیریت دانشجوییدانشجویی
35 سيد روح ا..._موسويمرددايره عمرانيعمرانی
36سميه_نظريهزنادارياداری
37داراب_موسويمردمدیر امور اداری و پشتیبانیاداری
38نادر_شجاعيمردکارشناس مالیمالی
39احد_شجاعيمردرانندهاداری
40خسرو_خسرويانمردمدیر دايره عمرانيعمرانی
41مريم_رجحانيزنکارشناس آموزشيآموزشی
42زهرا_مجيديزندبيرخانهاداری
43عبدالکريم_عباسيمردمسئول حسابداریمالی
44عليرضا_سبب سازمرددايره عمرانيعمرانی
45مرضيه_بزميزنکارشناس آموزشيآموزشی
46مطاهر_اژدريمردخدماتاداری
47شاپور_زندي لکمردانتظاماتحراست
48 مصطفي_خواجه پورمردخدماتاداری
49مريم_دهقان قلعه سيديزنکتابخانهپژوهشی
50رحيم_شجاعيمردکارشناس ماليمالی
51هدايت_نصيريمردانتظاماتحراست
52 امين_پلوانمردخدماتاداری
  محمدرضا هاشم زادهمردرئیس اداره حراستریاست