يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
لیست کارمندان
ردیفعکسنام نام خانوادگيجنسيتسمتحوزهتلفن داخلی
1حميد رضا_يزدانيمردتاسيساتاداری123
2جواد_جوکارمردادارياداری 
3خدابخش_ميرزاييمردمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست108
4فاطمه_مختاريزنکارشناس آموزشيآموزشی128
5روح ا..._بازيارمردتاسيساتاداری123
6ايمان_براتيمردانتظاماتحراست102
8ليلا_باغبان آزادزنکارشناس آموزشيآموزشی127
9آمنه_آبسالانزنرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهشی177
10حسين_ساساني پورمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی173
11عباس_باغبان آزادمردمدیر ماليمالی110
12حميد رضا_رئيسيمردکارپردازدانشجویی 
13احمدرضا_صنعتيمردکارشناس سمعی و بصریفرهنگی181
14مجتبي_جنگجومردرئیس اداره کارگزینی، رفاه و اموربازنشستگیاداری142
15سيده مريم_موسويزنکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
16امين_انصاريمردمسئول تربیت بدنیدانشجویی 
17جهانگير_رستميمرددفتر ریاستاداری189
18غلامرضا_فرجيمردخدماتاداری185
19خداداد_زراعتيمردتدارکاتفرهنگی186
20عباس_روستامردکارشناس تغذیهدانشجویی137
21علي_سپرهممردکارشناس کارگاهپژوهشی 
22مصطفي_ارجيمردماليمالی113
24محسن_جاويدي قراچهمردخدماتاداری 
25معصومه_بذرافشانزنکارشناس آموزشآموزشی و پژوهشی130
26مهدي_روحاني نسبمردانبار داراداری 
27ابراهيم_آروندمردمدیر فرهنگي وروابط عمومیفرهنگی149
28زهرا_بازيارزنکارشناس آموزشيآموزشی132
29سيد فرهاد_موسويمردمسئول امور عمومی اداری144
30احسان اله_رفيعيان زادهمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی174
31ندا_پناهزنکارشناس کارگاهپژوهشی 
32احمد_جعفريمردامین اموالامور مالی 
33سعيد_زارع خفريمردسرپرست مدیریت دانشجوییدانشجویی104
35سيد روح ا..._موسويمرددايره عمرانيعمرانی 
36سميه_نظريهزنادارياداری101
37داراب_موسويمردمدیر امور اداری و پشتیبانیاداری103
38نادر_شجاعيمردکارشناس مالیمالی114
39احد_شجاعيمردرانندهاداری 
40خسرو_خسرويانمردمدیر دايره عمرانيعمرانی 
41مريم_رجحانيزنکارشناس آموزشيآموزشی129
42زهرا_مجيديزندبيرخانهاداری140
43عبدالکريم_عباسيمردمسئول حسابداریمالی111
44عليرضا_سبب سازمرددايره عمرانيعمرانی 
45مرضيه_بزميزنکارشناس آموزشيآموزشی126
46مطاهر_اژدريمردخدماتاداری 
47شاپور_زندي لکمردانتظاماتحراست 
48مصطفي_خواجه پورمردخدماتاداری 
49مريم_دهقان قلعه سيديزنکتابخانهپژوهشی194
50رحيم_شجاعيمردکارشناس ماليمالی112
51هدايت_نصيريمردانتظاماتحراست 
52امين_پلوانمردخدماتاداری 
53 کاظم رشیدیمردانتظاماتحراست 
54 غلامرضا - همتیمردانتظاماتحراست 
55 مصطفی مرادیمردانتظاماتحراست 
56 داوود - محمدیمردرانندهاداری 
57 علیرضا - محمدی صدرمردکارشناس کتابخانهپژوهشی 
58 مهدی - محمدی فردمردباغباناداری 
59حبیب - باغبان آزادمردخدماتاداری