چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
لیست کارمندان
ردیفعکسنام نام خانوادگيجنسيتسمتحوزهتلفن داخلی
1فاطمه مختاريزنکارشناس آموزشيآموزشی128
2ليلا باغبان آزادزنکارشناس آموزشيآموزشی127
3معصومه بذرافشانزنکارشناس آموزشیآموزشی 130
4زهرا بازيارزنکارشناس آموزشيآموزشی132
5مريم رجحانيزنکارشناس آموزشيآموزشی129
6مرضيه بزميزنکارشناس آموزشيآموزشی126
7فاطمه راسخی زنکارشناس آموزشیآموزشی  
8حميد رضا يزدانيمردتاسيساتاداری123
9روح الله بازيارمردتاسيساتاداری123
10حميد رضا رئيسيمردکارپردازاداری142
11مجتبي جنگجومردمدیر امور اداری و پشتیبانیاداری103
12غلامرضا فرجيمردخدماتاداری185
13محسن جاويدي قراچهمردخدماتاداری196
14مهدي روحاني نسبمردانبار داراداری117
15احمد جعفريمردمسئول امور عمومیاداری144
16سعيد زارع خفريمردکارشناس اداریاداری144
17سميه نظريهزنماشین نویساداری101
18احد شجاعيمردرانندهاداری170
19زهرا مجيديزندبيرخانهاداری140
20مطاهر اژدريمردخدماتاداری196
21امين پلوانمردخدماتاداری 
22داوود محمدیمردرانندهاداری 
23 مهدی محمدی فردمردباغباناداری 
24حبیب باغبان آزادمردخدماتاداری 
25عبدالکریم توانامردخدماتاداری 
26آمنه آبسالانزنرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهشی177
27حسين ساساني پورمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی173
28علي سپرهممردکارشناس کارگاهپژوهشی 
29احسان اله رفيعيان زادهمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی174
30ندا پناهزنکارشناس کارگاهپژوهشی146
31مريم دهقان قلعه سيديزنکارشناس کتابخانهپژوهشی194
32 علیرضا محمدی صدرمردکارشناس کتابخانهپژوهشی 
33 ملیحه بهروزیزنکارشناس کتابخانه پژوهشی171
34ايمان براتيمردانتظاماتحراست102
35شاپور زندي لکمردانتظاماتحراست169
36هدايت نصيريمردانتظاماتحراست169
37کاظم رشیدیمردانتظاماتحراست102
38 غلامرضا همتیمردانتظاماتحراست102
39 مصطفی مرادیمردانتظاماتحراست102
40سيده مريم موسويزنکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
41امين انصاريمردمسئول تربیت بدنیدانشجویی 
42عباس روستامردکارشناس تغذیهدانشجویی137
43ابراهيم آروندمردکارشناس رفاه دانشجوییدانشجویی 
44عبدالکريم عباسيمردسرپرست مدیریت دانشجوییدانشجویی104
45فرزانه جمشیدیزنکارشناس بهداشتدانشجویی 
46خدابخش ميرزاييمردمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست108
47جهانگير رستميمرددفتر ریاستریاست189
48سيد روح الله موسويمردکارشناس عمرانيعمرانی 
49خسرو خسرويانمرد کارشناس عمرانيعمرانی 
50عليرضا سبب سازمردکارشناس عمرانيعمرانی 
51احمدرضا صنعتيمردمسئول روابط عمومی * کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی181
52خداداد زراعتيمردکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیفرهنگی186
53سیدداراب موسويمردرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیفرهنگی154
55جواد جوکارمردامین اموالمالی117
56عباس_باغبان آزادمردمدیر ماليمالی110
57مصطفي ارجيمردکارشناس ماليمالی113
58سيد فرهاد موسويمردکارشناس مالیمالی114
59نادر شجاعيمردکارشناس مالیمالی111
60رحيم شجاعيمردکارشناس ماليمالی112