سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
فرم های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
فرم های مخصوص ارائه طرح پژوهشی1391/10/04
قرارداد طرح هاي پژوهشي1391/10/04
تعهد نامه اعضای هیئت علمی(پیمانی،بورس،طرح سربازی)1393/01/25
فرم ارسال پیامک1393/07/08
فرم پیشنهاد برنامه1393/07/14
فرم درخواست مجوز انتشار نشریه1393/07/22
فرم عضویت برون سازمانی در کتابخانه1394/03/11
فرم عضویت درون سازمانی در کتابخانه دانشگاه1394/03/11
فرم تسویه حساب اعضای کتابخانه1394/03/11
فرم درخواست مدرک از داخل کشور1394/03/11
فرم اهدای منابع اطلاعاتی به کتابخانه1394/03/11
فرم تغییرات نشریه(سردبیر، مدیر مسئول و نام نشریه)1395/11/02
فرم واگذاری امتیاز نشریه1395/11/02
فرم های درخواست کانال تلگرامی1396/09/21