يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
کارشناسان
نام: رسول

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد                                                                                                                                        
                                                                                                                                           
سمت: کارشناس نشریات، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 190

شماره تماس مستقیم: 42223136 -071

پست الکترونیکی:
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: صنعتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی
                                                                                                                                                                                    
سمت: کارشناس فرهنگی

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 181

پست الکترونیکی:
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: خداداد

نام خانوادگی: زراعتی

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت: مسئول تدارکات و  سالن اجتماعات

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 186
                                                                                                                                                                                     
پست الکترونیکی:                                                                                                    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ