پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
کارشناسان
نام: رسول

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد                                                                                                                                        
                                                                                                                                           
سمت: کارشناس انجمن های علمی

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 190

شماره تماس مستقیم: 42223136 -071

پست الکترونیکی:
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: حسن

نام خانوادگی: افشار

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس کانون های فرهنگی

شماره تماس
                                                                                                                                                                                     
پست الکترونیکی:hassanafshar3227@gmail.com                                                                                                    

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ