چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
کارشناسان


نام: 

نام خانوادگی: 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس کانون های فرهنگی

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 190
                                                                                                                                                                                     
پست الکترونیکی:                                                                                                   

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: حسین

نام خانوادگی:امیر عضدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                              

سمت:کارشناس نشریات                                                                                                                                                         

شماره تماس:42226050-071 داخلی 190

پست الکترونیکی: Hossein.kazeroon@gmail.com