سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
کارشناسان
نام: رسول

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           
سمت: کارشناس نشریات، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

شماره تماس: 42223136
 

________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: صنعتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
سمت: کارشناس فرهنگی

شماره تماس
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: خداداد

نام خانوادگی: زراعتی

سمت: مسئول تدارکات و  سالن اجتماعات                                                                                                                                

 

________________________________________________________________________________________________________________________________