پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
مدیر عمرانی
نام: خسرو

نام خانوادگی: خسرویان

سمت: مدیر عمرانی و نظارت فنی


مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری گرایش مهندسی معماری                                                                                           

پست الکترونیکی: khosro.khosravian@gmail.com


 شماره تماس مستقیم:  42212306 - 071

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

فهرست فعالیتهای عمرانی جاری دانشگاه سلمان فارسی

الف – پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

1-    پروژه فاز اول اسکلت دانشکده علوم پایه

a.        مساحت: 5500 متر مربع

b.       مرحله: تحویل گردید

c.        درصد پیشرفت: صد درصد

d.       تاریخ شروع: پاییز 1388

2-    پروژه تاسیسات فاز اول دانشکده علوم پایه

a.        مساحت: 5500 متر مربع

b.       مرحله: اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

c.        درصد پیشرفت: حدود 40% از تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نصب گردیده­اند.

d.       زیر مجموعه­ها: تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و موتور خانه

e.       تاریخ شروع: زمستان 1392

3-    پروژه دیوار چینی فاز اول دانشکده علوم پایه

a.        متراژ: 4700 متر مربع

b.       مرحله: اجرای کلیه دیوارهای داخلی و بیرونی بدون نازک کاری

c.        درصد پیشرفت: حدود 90% از دیوارها اجرا گردیده­اند.

d.       زیر مجموعه­ها: تیغه­های داخلی، دیوارهای خارجی

e.       تاریخ شروع: تابستان 1392

4-    پروژه فاز دوم اسکلت دانشکده علوم پایه

a.        مساحت:4500 متر مربع

b.       مرحله: اجرای اسکلت و سقفها

c.        درصد پیشرفت: حدود 80 درصد

5-    اسکلت ساختمان سلف سرویس مرکزی

a.        مساحت: 2200 متر مربع

b.       مرحله: تحویل از طرف پیمانکار

c.        درصد پیشرفت: 100درصد

6-     دیوارهای ساختمان سلف سرویس مرکزی

a.        متراژ: 1300 متر مربع

b.       درصد پیشرفت: 95درصد

c.        زیر مجموعه­ها: دیوارهای بیرونی و تیغه­های خارجی

d.       تاریخ شروع: زمستان 1392

7-    فاز اول فضای سبز پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

a.        مساحت: 7500 متر مربع

b.       تعداد درخت: 150

c.        مرحله: حاشیه جاده دوان

d.       درصد پیشرفت: تکمیل گردیده

e.       زمان بهره برداری: 1391

8-    فاز اول آبرسانی محوطه پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

a.        مرحله: صدور مجوز حفر چاه

9-    محوطه پردیس دانشکده علوم پایه و سلف سرویس

a.        مرحله: خاک برداری (3000 متر مکعب)

b.       درصد پیشرفت: تکمیل

10-ورودی پردیس و مسیر اصلی دسترسی­های داخلی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

a.        مساحت: 12600 متر مربع (به طول 360 و عرض 35 متر)

b.       مرحله: تکمیل مرحله خاک برداری (حجم تقریبی 40000 متر مکعب)

c.        زمان شروع: 1390

11-   دیوار چینی مرزها و حریم خارجی پردیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

a.        متراژ: 6000 متر

b.       مرحله: پی کنی و کرسی چینی

c.        درصد پیشرفت: پی کنی تکمیل گردیده، کرسی چینی 50 درصد

d.       زمان شروع: تابستان 1391

ب  ساختمان مرکزی دانشگاه

·        ساختمان دانشکده مهندسی

a.        مساحت:2050 متر مربع

b.       مرحله:بهره برداری

c.        زیر مجموعه­ها: دانشکده مهندسی، کتابخانه، حوزه مدیریت، رصدخانه، فنآوری اطلاعات و آزمایشگاه زبان

d.       تاریخ بهره برداری: 1390

·        نماز خانه

a.        مساحت: 210 متر مربع

b.       مرحله: بهره برداری

c.        تاریخ بهره برداری: 1390

·        ساختمان آشپزخانه و سلف سرویس

a.        مساحت:545 متر مربع

b.       مرحله: بهره برداری

c.        تاریخ شروع: تابستان 1387

d.       تاریخ بهره برداری: پاییز 1387

·        سر در ورودی و مسیر دسترسی­ جنوبی دانشکده مهندسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

a.        مساحت: 12600 متر مربع (به طول 360 و عرض 35 متر)

b.       مرحله: تکمیل مرحله خاک برداری و اجرای آسفالت (حجم تقریبی 4000 متر مکعب )

c.        درصد پیشرفت:80 درصد

d.       زمان شروع: زمستان 1387

·        سایر فعالیتها

-         احداث ساختمان فروشگاه تعاونی چند منظوره     -   احداث طبقه دوم ساختمان امور فرهنگی

-         احداث طبقه دوم ساختمان سلف سرویس         - توسعه پارکینگ دانشکده ادبیات       -  تعمیر و تجهیز ساختمانهای استیجاری