يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
اداره تربیت بدنی

نام: امین

 نام خانوادگی:انصاری

 مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد تربیت بدنی

 سمت: مسئول تربیت بدنی

 شماره تماس مستقیم: 42221604- 071 

 پست الکترونیکی: amin.ansari2000@yahoo.com

________________________________________________________________________________