يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
مدیریت امور پژوهشی و فناوری
________________________________________________________________________________________________________________________
نام: امیراحمد 

نام خانوادگی: نیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست مدیریت پژوهش

شماره تماس: 07142226050- داخلی:145 
                                                                                     

پست الکترونیکی: 

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی: