جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
مدیریت امور پژوهشی و فناوری
________________________________________________________________________________________________________________________
نام: امیراحمد 

نام خانوادگی: نیری

مدرک تحصیلی:

سمت: سرپرست مدیریت پژوهش

شماره تماس: 07142226050- داخلی:107

آدرس الکترونیکی: 

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی: