چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
مدیریت امور پژوهشی و فناوری
________________________________________________________________________________________________________________________
نام: امیراحمد 

نام خانوادگی: نیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست مدیریت پژوهش

شماره تماس: 07142226050- داخلی:145     
                                                                                                                                                                                       

پست الکترونیکی: 

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی: