پنجشنبه ، 3 بهمن ، 1398
حداقل
گروه فناوری اطلاعات

 

نام: پرهام

نام خانوادگی: ارجمند

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات                                  

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 145

پست الکترونیک: arjomand@kazerunsfu.ac.ir