يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
رصدخانه
 

نام : مجتبی                                                                                                      

نام خانوادگی:جنگجو                                                                                                                                                       

مدرک : کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول رصد خانه

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی: