سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
رصدخانه
 

نام : مجتبی                                                                                                      

نام خانوادگی:جنگجو                                                                                                                                                          

مدرک : کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول رصد خانه