يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
حداقل
کارشناسان آموزش
نام: زهرا

نام خانوادگی: بازیار

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:کارشناس آموزشی رشته ریاضیات و کاربردها                                                                                                                 
                                                                                                                                                         
شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 133

پست الکترونیکی:
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: فاطمه 

نام خانوادگی: مختاری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی رشته های علوم مهندسی و مهندسی شهرسازی                                                                             

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 128

پست الکترونیکی:
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: مرضیه

نام خانوادگی: بزمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی رشته های روانشناسی و آموزش زبان انگلیسی                                                                                 

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 126

پست الکترونیکی:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: مریم

نام خانوادگی: رجحانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی رشته های علوم کامپیوتر و فیزیک                                                                                                    

شماره تماس:42226051 - 071 داخلی 129

پست الکترونیکی:
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________-

نام: لیلا

نام خانوادگی: باغبان آزاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق                                                                                  

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 127

پست الکترونیکی:

  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: معصومه                                                 

نام خانوادگی: بذرافشان

مدرک تحصیلی: کارشناسی
                                                                                                                          
سمت: کارشناس آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی                                                                                                             

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 130

پست الکترونیکی:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: فاطمه

نام خانوادگی: راسخی

مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                               

سمت

شماره تماس:42226051 -071 

پست الکترونیکی:
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: سید عزیزالله 

نام خانوادگی: هاشمی

مدرک تحصیلی:

سمت: امور فارغ التحصیلان

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 133

پست الکترونیکی: