سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
کارشناسان
نام: زهرا

نام خانوادگی: بازیار

مدرک تحصیلی: لیسانس 

سمت:  کارشناس آموزش

شماره تماس: 132

 
                                                                                                                                                                      

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: فاطمه 

نام خانوادگی: مختاری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس: 128


 
                                                                                                                                                                    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: مرضیه

نام خانوادگی: بزمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس:126

 
                                                                                                                                                                    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: مریم

نام خانوادگی: رجحانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس:129
 
                                                                                                                                                                  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________-

نام: لیلا

نام خانوادگی: باغبان آزاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس:127

                                                                                                                                                                      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: معصومه

نام خانوادگی: بذرافشان

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                                                                                                                                                                                                                                           
سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس: 130
                                                                                                                                                                                                                  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام:

نام خانوادگی: هاشمی

مدرک تحصیلی:

سمت: امور فارغ التحصیلان

شماره تماس:133