يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
کارشناسان
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: حسین 

نام خانوادگی: ساسانی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 173

پست الکترونیکsasanipoor@kazerunsfu.ac.ir