پنجشنبه ، 3 بهمن ، 1398
حداقل
کارشناسان
نام: احسان اله

نام خانوادگی:رفیعیان زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 174

پست الکترونیک: rafieayan@kazerunsfu.ac.ir 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: حسین 

نام خانوادگی: ساسانی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 173

پست الکترونیکsasanipoor@kazerunsfu.ac.ir