سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
کارشناسان
نام: احسان

نام خانوادگی: رفیعیان زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 42226050- 071 داخلی: 174

پست الکترونیک: rafieayan@kazerunsfu.ac.ir
                                                                                                                                                                                                     

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: حسین

نام خانوادگی: ساسانی پور

مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس:173

پست الکترونیک:sasanipoor@kazerunsfu.ac.ir
 
                                                                                                                                                                                                

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________