پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
ادراه تدارکات و خدمات عمومی

نام: احمد 

نام خانوادگی: جعفری

مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                           

سمت:رئیس اداره تدارکات و خدمات عمومی

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 144

پست الکترونیکی: