پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
ادراه تدارکات و خدمات عمومی

نام: سید فرهاد

نام خانوادگی:موسوی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد                                                                                                                                           

سمت:رئیس اداره تدارکات و خدمات عمومی

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 144

پست الکترونیکی: