پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
امور رفاهی کارکنان
نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو                                                                                                                                                          

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
                                                                                                                                                                                      
سمت: مسئول رفاه کارکنان

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی:
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________