پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
رئیس دفتر ریاست

 

نام: جهانگیر

نام خانوادگی: رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس دفتر ریاست دانشگاه                                                                                                                                      

شماره تماس: 42226051-071 داخلی 189

پست الکترونیکی: jahanros58@gmail.com