يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
رئیس دفتر ریاست

 

نام: جهانگیر

نام خانوادگی: رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس دفتر ریاست دانشگاه                                                                                                                                  

شماره تماس: 42226051-071 داخلی 189

آدرس ایمیل: jahanros58@gmail.com