سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

نام: جهانگیر

نام خانوادگی: رستمی

مدرک: کارشناسی ارشد                                                                                                                                                   

سمت: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر

شماره تماس: 07142226052 داخلی 189

آدرس ایمیل: jahanros58@gmail.com