يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

نام: جهانگیر

نام خانوادگی: رستمی

مدرک: کارشناسی ارشد                                                                                                                                                   

سمت: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر

شماره تماس: 42226051 -071داخلی 189

پست الکترونیکی: jahanros58@gmail.com