يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: مختاری

مدرک:کارشناسی                                                                                                                                                  

سمت: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر                                                                                                                                 

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 128 

پست الکترونیکی