يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
نام: رسول 

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مسئول گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 190                                                                                                                              

شماره تماس مستقیم: 42223136 -071

پست الکترونیکی: