چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
نام: سید داراب

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                                                       

شماره تماس: 154 -07142226051

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیکی: