سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
نام: رسول 

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک: کارشناسی ارشد

سمت: مسئول گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                                                                              

شماره تماس: 07142223136