يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
نام: رسول 

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک: کارشناسی ارشد

سمت: مسئول گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                                                                              

شماره تماس: 07142223136