يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
کارشناسان
نام:

نام خانوادگی

مدرک:

سمت:

شماره تماس مستقیم:07142220618

پست الکترونیکی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام : فرزانه

نام خانوادگی : جمشیدی

مدرک : کارشناسی

سمت : کارشناس بهداشت 

شماره تماس مستقیم : 07142220618 

پست الکترونیکی :