چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
حداقل
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی : مرضیه صادق زاده

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی                                                                                                   

سمت:سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی                                                                                                                                  

شماره تماس:

 

 

                          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی: علی بدیع

مدرک تحصیلی: کارشناس                                                                                                                                                              ارشد                                                                                                                  

سمت:

 شماره تماس:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای دفتر نظارت و ارزیابی:

1- دکتر مرضیه صادق زاده

2- مهندس علی بدیع

شرح وظایف دفتر نظارت و ارزیابی:

دفتر نظارت و ارزیابی از جمله مدیریت‌های بلاواسطه‌ی ریاست دانشگاه است که دو هدف ارزیابی وضع موجود هریک از بخش‌های دانشگاه و ارائه‌ی پیشنهاد و راهکار جهت رسیدن به وضعیت مطلوب آنها را تعقیب می‌کند.

دست‌یابی به این اهداف، شرح وظایف و اختیارات خاصی را برای دفتر نظارت و ارزیابی تعریف می‌کند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

-         تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی دانشگاه؛

-         نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه براساس طرح جامع دانشگاه؛

-         دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دست‌یابی به اهداف؛

-         پیگیری اقدامات و تاثیر ناشی از ارزیابی‌ها؛

-         حمایت از انجام خودارزیابی اعضای هیات علمی و کارکنان؛

-         حمایت از انجام خودارزیابی گروه‌های آموزشی؛

-         همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی وزارت.

راه‌های تماس با دفتر نظارت و ارزیابی:


تلفن تماس: 07142226050-داخلی 107

 

پست الکترونیک: nezarat@kazerunsfu.ac.ir


دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون می‌توانند از طریق صندوق مکاتبات یا اتوماسیون آموزشی دانشگاه نیز به صورت ناشناس با این دفتر تماس گرفته و مطالب مورد نظر خویش را مطرح سازند.