چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام : مرضیه

نام خانوادگی: صادق زاده

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی                       

سمت: رئیس دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت                                                                                                                 

مرتبه علمی: استادیار                   

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 107

پست الکترونیکی:                                                                                                                         


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : علی 

نام خانوادگی: بدیع                                                                                                                             

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                                                                                                                                     

سمت:

شماره تماس:

پست الکترونیکی:badie@kazerunsfu.ac.ir

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

شرح وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

دفتر نظارت و ارزیابی از جمله مدیریت‌های بلاواسطه‌ی ریاست دانشگاه است که دو هدف ارزیابی وضع موجود هریک از بخش‌های دانشگاه و ارائه‌ی پیشنهاد و راهکار جهت رسیدن به وضعیت مطلوب آنها را تعقیب می‌کند.

دست‌یابی به این اهداف، شرح وظایف و اختیارات خاصی را برای دفتر نظارت و ارزیابی تعریف می‌کند که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

-         تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی دانشگاه؛

-         نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه براساس طرح جامع دانشگاه؛

-         دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دست‌یابی به اهداف؛

-         پیگیری اقدامات و تاثیر ناشی از ارزیابی‌ها؛

-         حمایت از انجام خودارزیابی اعضای هیات علمی و کارکنان؛

-         حمایت از انجام خودارزیابی گروه‌های آموزشی؛

-         همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی وزارت.

راه‌های تماس با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:


تلفن تماس: 42226050 -071 داخلی 107

 

پست الکترونیک: nezarat@kazerunsfu.ac.ir


دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون می‌توانند از طریق صندوق مکاتبات یا اتوماسیون آموزشی دانشگاه نیز به صورت ناشناس با این دفتر تماس گرفته و مطالب مورد نظر خویش را مطرح سازند.