جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
امور حقوقی و قراردادها
نام: خدابخش

نام خانوادگی: میرزایی

مدرک: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها

شماره مستقیم: 07142212344

پست الکترونیک: