سه شنبه ، 20 آذر ، 1397
حداقل
امور حقوقی و قراردادها
نام: خدابخش

نام خانوادگی: میرزایی

مدرک: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها

شماره تماس مستقیم: 42212344 -071

پست الکترونیکی: