پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مشاور برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

شماره تماس مستقیم: 172-42226050-071
  
پست الکترونیکی: