يکشنبه ، 6 اسفند ، 1396
حداقل
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
   نام: محمد ابراهیم

نام خانوادگی: بوستانی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: مشاور برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

شماره تماس مستقیم: 07136363330   
  
پست الکترونیک: