چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
نام: محمد ابراهیم

نام خانوادگی: بوستانی

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: مشاور برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

شماره تماس مستقیم: 07136363330   
  
پست الکترونیکی: