پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
هیات امنا


هیات امنا

بسمه تعالي

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

۱- دانشگاه صنعتي شيراز

۲- دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۳- مرکز آموزش عالی لارستان

۴- مرکز آموزش عالی لامرد

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

۱- دكتر منصور غلامی                       وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء

۲- دكتر جليل مقدسي                     رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء

۳- دكتر عبدالرضا باقری                    قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

۴- دكترسعدا...نصيري قيداري            دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دكتر شهاب كسكه                      معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه

۶- مهندس محمود سعادتی              نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- دكتر فرهاد براتی                        رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۸- دكتر محمدعلی باقری                  رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان

۹- دکتر علی تیزرو                          رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

 

 

اعضاء حقيقي هيأت امناء:

۱- آیت اله شیخ اسداله ایمانی          عضو هيأت امناء

۲- دكتر احمدرضا دستغيب                عضو هيأت امناء

۳- دكتر محمد جواد دهقاني              عضو هيأت امناء

۴- مهندس سید محمدرضا رضازاده      عضو هيأت امناء

۵- دکتر محمدرضا ظهیرامامی            عضو هيأت امناء

۶- دكتر محمدمهدي علويان مهر         عضو هيأت امناء

 

احكام اعضاء حقيقي هيأت امناء:

۱- دكتر احمدرضا دستغيب              

۲- دكتر محمد جواد دهقاني              

۳- دكتر محمد مهدي علويان مهر    

۴- حضرت آيت ا...شيخ اسد اله ايماني   

۵-مهندس محمدرضا رضازاده

۶-دكتر محمد ظهير امامي

 

قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا