يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
هیات امنا
1

هيأت امنا

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

۱- دانشگاه صنعتي شيراز

۲- دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۳- دانشگاه فسا

۴- دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

آقايان:

۱- دكتر محمد فرهادی                   وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء

۲دكتر جليل مقدسي                  رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء

۳دكتر عبدالرضا باقری                 مشاور وزیر و رئیس مرکز هيأت های امناء و هیأت های ممیزه

۴- دكترسعدا...نصيري قيداري         دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شیراز    

۵- دكتر شهاب كسكه                  معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه

۶- دكتر فرهاد براتی                    رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۷- دكتر حمیدرضا قیصری              رئیس دانشگاه فسا

۸- دكتر مهدی نجفی قیری           رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب

۹- دکتر رضا گرائی نژاد                 نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۱۰- آقای محمود سعادتی             نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 اعضاء حقيقي كمسيون دائمي هيأت امناء:

آقايان:

۱- دكتر احمدرضا دستغيب                عضو هيأت امناء

۲- دكتر محمد جواد دهقاني              عضو هيأت امناء

۳- دكتر محمد مهدي علويان مهر         عضو هيأت امناء

2
3
4