سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اداره کارگزینی
 نام : مجتبی

 نام خانوادگی: جنگجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگی                                                                                                                          

شماره داخلی:   142