شنبه ، 5 فروردين ، 1396
حداقل
اداره کارگزینی
  نام و نام خانوادگی: مجتبی جنگجو

سمت: رئیس اداره کارگیزنی، رفاه و امور بازنشستگی                                                                                                                          
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

شماره تماس:

شماره داخلی: