پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
اداره کارگزینی
 نام : مجتبی

 نام خانوادگی: جنگجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگی                                                                                                                 

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی: