يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
مهندسی برق

عنوان رشته: مهندسی برق

مقطع تحصیلی: کارشناسی


رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی: سیروس بهرامی

مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس:

پست الکترونیک:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی


اساتید بخش مهندسی برق:

1- دکتر سیروس بهرامی

2- مهندس محسن شعبانیان

3- مهندس حمیدرضا قوهستانی

4- دکتر ایمان لرزاده