يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
حداقل
کارشناسان امور دانش آموختگان

   صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان به شیوه جـــدید

 

راهنمای صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان به شیوه جدید

تقاضای صدور مدارک دانش آموختگی(کلیک نمایید)

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات (کلیک کنید )

 مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات  (کلیک کنید )

فرم مخصوص تقاضای دانشنامه و ریز نمرات  (کلیک کنید )