دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعات تماس


 آدرس: کازرون - چهار راه ارشاد - ابتدای آیت اللّه خیابان طالقانی - دانشگاه سلمان فارسی کازرون


                              تلفن های تماس با دانشگاه: 2-42226050 - 071

                لیست شماره های داخلی و مستقیم مسئولین و کارکنان دانشگاه: 

 

                                                                                                   آدرس: کازرون، چهار راه ارشاد،ابتدای خیابان آیت الله طالقانی

تلفن های تماس با دانشگاه:2-42212341 , 2-42226051-071

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خط مستقيم

آقای دکترغفاری پور

رئيس دانشگاه

____

____

آقای رستمی

دفتر ریاست

189

___

آقای دکترگردانی

معاون اداری و مالی

191

42229565

آقای دکتر خسروی

معاون آموزشی و پژوهشی

157

42212305

آقای دکتر رضايی

معاون فرهنگی و اجتماعی

119

42223104

آقای خاتمی

معاون امور دانشجويی

150

آقای دکتر غفارپناه

مدير امور فرهنگی

149

42221205

آقای دکتر عسکری

مدير امور آموزش

131

مهندس نيری

مديرامور پژوهش

145

آقای ميرزايی

مدير امور حقوقی و قرارداد ها

108

آقای جنگجو

مدير امور اداری

103

42218692

آقاي باغبان آزاد

مدير امور مالي

110

42212343

آقای هاشم زاده

مدير حراست

141

42212344

آقای عبدالکريم عباسی

مدير امور دانشجويی

104

آقای مهندس ارجمند

مدير فناوری اطلاعات

195

خانم دکتر صادق زاده

رئیس نظارت، ارزیابی و کیفیت دانشگاه

107

خانم آبسالان

مدير کتابخانه

177

دکتر دشتی

مدير گروه بخش زبان و ادبيات فارسی

192

دکتر شاملی

مدير گروه بخش روانشناسی

183

دکتر بهرامی

مدير گروه بخش الکترونيک

146

مهندس بلاغی- مهندس اکبری

هيأت علمی

136

دکتر منبری

هيأت علمی

121

دکتر صادق زاده

هيأت علمی

182

دکتر مهدويان

هيأت علمی

176

دکتر تقدسی

هيأت علمی

166

دکتر حاجی پور

هيأت علمی

184

دکتر حاجی پور

هيأت علمی

178

دکتر راستی

هيأت علمی

168

دکتر براتی – دکتر محمدی

هيأت علمی

152

مهندس بديع

هيأت علمی

185

دکتر عليزاده – دکتر عباسی

هيأت علمی

135

خانم نظريه

دبيرخانه -ماشين نويس _ اپراتور

101و 118

خانم مجيدی

دبيرخانه

140

آقای روحانی

انبار دار

117

آقای­ فرهاد موسوي

امور عمومی

144

آقای رئيسی

کارپرداز

142

آقای آروند

امور دانشجويی

42212341

خانم موسوی

امور دانشجويی

120

آقای روستا

امور دانشجويي

137

آقای انصاری

تربيت بدنی

42221604

آقای رحيم شجاعی

امور مالی

112

آقای ارجی

امور مالی

113

آقای نادر شجاعی

امور مالی

114

آقای جعفری

امين اموال

115

سيد داراب موسوی

امور فرهنگی

154

آقای گلستانی

امور فرهنگی

190

آقای افشار

امور فرهنگی

190

آقای صنعتی

امور فرهنگی

181

42223136

آقای زراعتی

امور فرهنگی

186

خانم بزمی

آموزش

126

خانم باغبان آزاد

آموزش

127

خانم مختاری

آموزش

128

خانم رجحانی

آموزش

129

خانم بذرافشان

آموزش

130

آقای هاشمی

آموزش

132

خانم بازيار

آموزش

133

خانم پناه

کارشناس آزمايشگاه الکترونيک

146

آقای رفيعيان

مرکز کامپيوتر

174

آقای ساسانی

مرکز کامپيوتر

172

خانم بهروزی

کتابخانه

171

خانم دهقان

کتابخانه

194

آقای يزدانی و ......

تأسيسات

123

آقای سبب ساز

دائره عمرانی

42244127

آقای احد شجاعی

راننده

170

42221964

آقای جوکار ...

آبدارخانه

125

آقای براتی و ...

انتظامات

102

آقای زندی

انتظامات ( بالا )

169

دفتر بسيج

بسيج برادران

193

دفتربسيج

بسيج خواهران

138

خوابگاه

خوابگاه اساتيد

42218267

مرکز مشاوره

42220618

آقای بوستانی

دفتر شیراز

36363330

فاکس دانشگاه

42229080

فاکس حراست

42212344