چهارشنبه ، 30 آبان ، 1397
حداقل
آزمایشگاههای تخصصی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو

مدرک: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول برنامه ریزی و بهبهود کیفیت آزمایشگاهها                                                                                            

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی: