دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
کارپردازی
نام: حمید رضا                                                                                                                                                                      
نام خانوادگی:رئیسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد 

سمت: کارپرداز

شماره تماس

پست الکترونیکی: