يکشنبه ، 26 آبان ، 1398
حداقل
کارپردازی
نام: حمید رضا 
                                                                                                                                                                    
نام خانوادگی:رئیسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد 

سمت: کارپرداز

شماره تماس: 2-42226050 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی: