پنجشنبه ، 3 بهمن ، 1398
حداقل
کارشناسان
نام: مریم

نام خانوادگی: دهقان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس بخش امانت

شماره تماس2-07142226050 داخلی 194                                                                                                                        

پست الکترونیکی:     

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام:ملیحه

نام خانوادگی:بهروزی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:کارشناس بخش فهرستنویسی

شماره تماس2-07142226050 داخلی 194

پست الکترونیکی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام: علیرضا 

نام خانوادگی: محمدی

مدرک تحصیلی:کاردانی

سمت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس:2-07142226050 داخلی 177

پست الکترونیکی