پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
کارشناسان
نام: سید روح الله

نام خانوادگی: موسوی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                                         

سمت: کارشناس عمران                                                                                                 

شماره تماس: 

پست الکترونیکی:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام:

نام خانوادگی:
   
مدرک تحصیلی:                              
                                                                                                                        
سمت:

شماره تماس:

پست الکترونیکی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: خسرو

نام خانوادگی: خسرویان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                                                                                                           
سمت: کارشناس عمران                                                                                                 

شماره تماس: 

پست الکترونیکی: