سه شنبه ، 8 بهمن ، 1398
حداقل
مسئول انبار
 نام: مهدی

نام خانوادگی: روحانی نسب

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                                                                                          

سمت: مسئول انبار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 117

پست الکترونیکی: