چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
کارشناسان حمایت و پشتیبانی فرهنگی
نام : احمد رضا

نام خانوادگی: صنعتی

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

سمت: کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                                                            

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 181

پست الکترونیکی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: خداداد

نام خانوادگی: زراعتی

مدرک تحصیلی: کاردانی

سمت: کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگی                                                                                                           

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 186

پست الکترونیکی: