پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
رابط حقوق شهروندی دانشگاه
 نام:خدابخش

نام خانوادگی:میرزایی

سمت:رابط حقوق شهروندی دانشگاه 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد                                                                                                                                              

شماره تماس داخلی:4226050-071 داخلی 108                                                                                            

شماره مستقیم:

پست الکترونیکی: