پنجشنبه ، 14 فروردين ، 1399
حداقل
انجمن های علمی

نام انجمن

دبیر انجمن

زبان و ادبیات فارسی

نرگس کشاورز

فناوری اطلاعات

ساغر شمشیری

علوم مهندسی

درنا قرمزی

ریاضیات و کاربردها

مرجان عباسی

آموزش زبان انگلیسی

ندا نسیمی

روانشناسی

راحله کرمی

برق

محمد مهدی صالحی

فیزیک

علی روشن ضمیر

علوم کامپیوتر

مهسا عبدالله زاده

شهرسازی

حسین امیر عضدی

رباتیک

محمد رضا عبداللهی

نجوم

امیر ترابی