پنجشنبه ، 3 بهمن ، 1398
حداقل
کارشناس روابط عمومی
نام: احمدرضا

نام خانوادگی:صنعتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:کارشناس روابط عمومی

شماره تماس:42226050 - 071 داخلی 181

پست الکترونیکیA.R.Sanati@kazerunsfu.ac.ir