يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
حداقل
کارشناس روابط عمومی
نام: احمدرضا

نام خانوادگی:صنعتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:کارشناس روابط عمومی

شماره تماس:42226050 - 071 داخلی 181

پست الکترونیکی: